Yankes

139 tekstów – auto­rem jest Yan­kes.

Są ta­kie mo­men­ty w życiu mężczyz­ny,że na­leży mil­czeć gdy się mówi o miłości. 

aforyzm • wczoraj, 22:09

Prośba do Administratora.

Od dłuższe­go cza­su jes­tem na tym cieka­wym Fo­rum.Dos­trze­gam jed­nak co­raz większą aro­gan­cję użyt­kowników...Daw­niej można było za­mieścić je­den tek­st dzien­nie i było su­per.Współcześnie każdy może pi­sać i od­po­wiadać niekiedy w sposób,który raczej nie uchodzi kul­tu­ral­nym ludziom.Zwra­caj­my Kocha­ni uwagę na to co pisze­my i do Ko­go a będziemy wszys­cy zadowoleni. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:40

Pos­ta­wić wszys­tko na jedną kartę i przeg­rać życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:57

Nie miałem cza­su dla siebie i nie poz­nałem Ciebie...tak dob­rze było mi z tym.
Zro­zumiałem jed­nak,że war­to kochać...na­wet wte­dy gdy widzę już tyl­ko pus­te ściany. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:39

Może kiedyś obudzę się z prze­kona­niem ,że zro­biłem wszys­tko aby być szczęśliwym.
Jed­nak na obecną chwilę kil­ka ra­zy sam się pos­trze­liłem w ko­lana z niedowierzania. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 14:49

Ciepła łódź Twoich ra­mion ga­si pożar we mgle. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2017, 22:25

Miłość...dro­ga w ciągłej bu­dowie jak większość us­ta­wień na tej stronie. 

myśl • 19 listopada 2017, 11:19

Uda­jemy i uk­ry­wamy się przed sa­mym sobą...dlaczego? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 listopada 2017, 17:52

Kiedy tło zak­ry­wające od­ległe szczegóły sta­nie się pier­wszym planem.
Przek­reśli­my wszys­tko gdyż stało się brzyd­sze ? 

myśl • 18 listopada 2017, 17:23

Jut­ro to ważny dzień...ja­kiego nig­dy przed­tem nie było. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 listopada 2017, 22:15
Yankes

errare humanum est

Zeszyty
  • Ty – O tym co czuję...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

wczoraj, 22:09Yankes do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty w [...]

wczoraj, 22:07Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

wczoraj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

wczoraj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

wczoraj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

wczoraj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

przedwczoraj, 23:57Yankes do­dał no­wy tek­st Postawić wszys­tko na jedną [...]

przedwczoraj, 22:39Yankes do­dał no­wy tek­st Nie miałem cza­su dla [...]

przedwczoraj, 20:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Może kiedyś obudzę się [...]