Yankes

233 teksty – auto­rem jest Yan­kes.

Dialog

Z każdym od­dechem odpływam dalej...
brzeg jest tak od­legły jak zapach...
Za­pach Twoich włosów i smak...
Smak wy­powie­dzianych słów i go­rycz nocy.
Roz­bi­te lus­tra to map drogowskazy...
wy­dar­te kar­tki bo­les­nych wspomnień.
Przyk­le­jone niczym styg­ma­ty Miłości...
mar­twej od na­rodze­nia do chwi­li śmierci.
Kim jes­teś, że dep­czesz ludzkie uczucia?
Jes­tem Pus­tką, brat­nią duszą...pi­saną ludziom
w dniu w którym ot­worzy­li oczy. 

wiersz • przedwczoraj, 21:29

Re­ligia to nie opium dla ludzi to....pla­cebo dla mas. 

myśl • 26 kwietnia 2018, 22:05

To­leran­cyjny jak Mat­ka Ziemia....wszys­tko znosi. 

myśl • 23 kwietnia 2018, 23:15

***

Kiedy wstałem w środ­ku no­cy, je­dynie la­tar­nie z ok­nem rzu­cały wyk­rzy­wione cienie na chod­nik.Długo tak stałem wpat­rzo­ny w pus­te uli­ce bez codzien­ne­go gwa­ru, bez życia. Nie do­cierało do mnie nic oprócz ciepłego, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 kwietnia 2018, 23:41

Zobaczyć

Prze­mija­nie ser­ca i ciągła dro­ga po­boczem donikąd
Kończy swój bieg za ho­ryzon­tem ku­lawych wspomnień.
Przy­goto­wuję dobrą glebę, ciepłe miej­sce tam w środku
Z da­la o oczu niewi­domych spoj­rzeń i bólu.
Zmęczo­ny jes­tem po­ran­nym światłem i czernią...
No­cy zam­kniętej w bla­dych dłoniach przeznaczenia.
Spoj­rze­nie za siebie i pożółkłe kar­tki kalendarza
Przes­tały mieć moc biegnące­go cza­su, przykucnęły...
Cze­kają na jut­ro na no­we, nędzne roz­da­nie kart życia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2018, 12:17

Nie ma dob­rych ludzi...is­tnieją tyl­ko dob­re założenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 kwietnia 2018, 11:44

Zaw­sze war­to roz­ma­wiać...tyl­ko nie wszys­tkie słowa po­win­no się wypowiadać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2018, 22:44

Kocha­ni....jut­ro jest poniedziałek
Co zro­bimy z nim dalej?
Zróbmy Coś aby życie ożyło! 

aforyzm • 4 marca 2018, 22:05

Zła Miłość pot­ra­fi także kochać tyl­ko krótko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2018, 17:30

Wiersz bólu

Po­walo­ne drze­wa mo­jego życia
Krzyczą ko­lejną niep­rzes­paną nocą
Wypłynęło ser­ce za­lane go­ryczą łez
Cze­kam...ko­lej­ny od­dech pa­li ogniem
Niebo spa­dało na głowę te­go dnia
To dzi­siaj wszys­tko zais­tniało od nowa
Miłość... po­zos­ta­wiła Ni­cość i Pustkę
Zasnąć i ot­worzyć oczy spowite [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 marca 2018, 17:00
Yankes

errare humanum est

Zeszyty
  • Ty – O tym co czuję...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 13:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Religia to nie opium [...]

przedwczoraj, 21:29Yankes do­dał no­wy tek­st Dialog

przedwczoraj, 21:03Yankes sko­men­to­wał tek­st Religia to nie opium [...]

30 kwietnia 2018, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st Religia to nie opium [...]

26 kwietnia 2018, 22:05Yankes do­dał no­wy tek­st Religia to nie opium [...]

23 kwietnia 2018, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Nim dzień zgasł jak świecy [...]

23 kwietnia 2018, 23:15Yankes do­dał no­wy tek­st Tolerancyjny jak Mat­ka Ziemia....wszys­tko [...]

13 kwietnia 2018, 23:46Yankes sko­men­to­wał tek­st Aż przy­tyłam i cała [...]

13 kwietnia 2018, 23:41Yankes do­dał no­wy tek­st ***

9 kwietnia 2018, 12:17Yankes do­dał no­wy tek­st Zobaczyć