Yankes

223 teksty – auto­rem jest Yan­kes.

Roz­sy­pane życie jak szczęście w bu­tel­ce....ni­komu niepotrzebne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2018, 23:48

O czym myślę każdej bez­sennej nocy?
O życiu, które ucieka przez pal­ce dnia! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 00:14

Każda większa de­for­macja pot­rze­buje in­nych pochleb­stw aby poczuć się lepiej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2018, 17:20

Kartka

Niedot­rzy­mane obiet­ni­ce niczym gorące żelazo
rzu­cone o ścianę płaczu na­rodów bezsilnych.
Wy­dar­te ok­ruchy jut­ra i za­pad­nięte po­wieki płaczu
niep­la­nowa­ne tra­gedie, ok­rutne ko­medie losu.
Na­piętno­wane śla­dy, uliczki ciszy krzyk­li­wej to­pią się
gwa­rem nieobec­ności i pus­tką kart z kalendarza.
Niepew­ne jut­ro z walką o docho­wanie wierności
dot­rzy­mywa­nie słowa da­nego przed Bogiem.
Pus­te fra­zesy zapląta­ne w kłam­stwa ust Twoich
sa­mot­ność wy­ciągająca dłoń niczym bra­ter­ski uścisk.
Prze­mija­nie ser­ca, py­tania i trud­ne odpowiedzi
ścis­kają krtań, stały się niczym...Pus­tką w słuchawce. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 lutego 2018, 00:36

...Hi­pok­ry­ci! zna­leźliście dos­ko­nałe miej­sce żeby się tu­taj ukryć!
Kto pier­wszy niech rzu­ci kamieniem! 

myśl • 29 stycznia 2018, 22:52

Niektórzy mają taką"Wrażli­wość" niczym He­rod w tros­ce o niemowlęta! 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2018, 11:43

Noc jest dob­rym le­kar­stwem na dzień. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 25 stycznia 2018, 23:26

Jed­no ro­baczy­we jabłko nie świad­czy o całej jabłoni...
Je­den porąba­ny człowiek nie jest świadec­twem innych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2018, 22:19

In­spi­rowa­ne nagłym pow­ro­tem pa­mięci wstecznej...."Nie kłóć się nig­dy z Idiota­mi ...spro­wadzą Cie do swo­jego po­ziomu i po­konają doświadczeniem" 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 stycznia 2018, 12:26

Bez dna

Up­cha­ny w starą szafę przez sa­mego siebie duszę się...
słowa­mi os­try­mi jak Lud...zim­nych ust Twoich.
Pros­te li­tery ub­ra­ne w zda­nia prze­rywają bezczas
stały się styg­ma­tami nie dłoni i stóp...tyl­ko serca.
Po kra­niec cza­su trwać miała chwi­la zburzo­na gromem...
spa­dającej gwiaz­dy, wyr­wa­nej spod stóp Twoich.
At­ra­men­to­we us­ta, wy­pud­ro­wane twarze bez życia...
tłoczą się zaszczu­te ok­rucha­mi z pańskiego stołu.
Ra­no są już mar­twe? Ożywają wie­czo­rami i sączą...
słod­ki jad wy­ciągając gwoździe z os­tatniej des­ki ratunku. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2018, 00:59
Yankes

errare humanum est

Zeszyty
  • Ty – O tym co czuję...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 lutego 2018, 23:48Yankes do­dał no­wy tek­st Rozsypane życie jak szczęście [...]

17 lutego 2018, 22:25Yankes sko­men­to­wał tek­st O czym myślę każdej [...]

13 lutego 2018, 09:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st O czym myślę każdej [...]

13 lutego 2018, 00:14Yankes do­dał no­wy tek­st O czym myślę każdej [...]

12 lutego 2018, 23:45Yankes sko­men­to­wał tek­st Każda większa de­for­macja pot­rze­buje [...]

11 lutego 2018, 18:39$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Każda większa de­for­macja pot­rze­buje [...]

11 lutego 2018, 18:09Yankes sko­men­to­wał tek­st Pycha pop­rzedza zgubę - [...]

11 lutego 2018, 17:20Yankes do­dał no­wy tek­st Każda większa de­for­macja pot­rze­buje [...]

8 lutego 2018, 00:53Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

4 lutego 2018, 14:19Yankes sko­men­to­wał tek­st Szmalcowniku ( złote żni­wa)