Yankes

241 tekstów – auto­rem jest Yan­kes.

"W brydżu i sek­sie jest bar­dzo po­dob­nie....mu­sisz mieć dob­re­go par­tne­ra al­bo mieć dobrą rękę" 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 grudnia 2018, 20:08

Wczo­raj roz­ma­wiałem z uroczą star­szą pa­nią uczes­tniczką Pow­sta­nia War­szaw­skiego, która stwier­dziła, że "lep­szy zięć w knaj­pie niż sy­nowa w kościele" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 21:38

Poz­wa­lamy in­nym za wiele....przez brak sza­cun­ku do siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 grudnia 2018, 21:38

Ład­na pu­pa też puszcza bąki. 

myśl • 17 grudnia 2018, 22:24

Niekiedy poz­wa­lamy in­nym poczuć się bezwstydnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2018, 22:05

Wyrzu­ty su­mienia mają zaw­sze nie Ci, co trzeba. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2018, 20:29

Zakurzona szuflada.

Czułem ten nienaz­wa­ny przy­mus, który dosłow­nie osaczał mnie każde­go dnia...Czułem zim­ne mac­ki wspom­nień na swoim ra­mieniu i głos zaklęty w bi­ciu ob­ce­go ser­ca. Za­pom­niałem i za­pomi­nałem aż do dzi­siaj! Wstałem pcha­ny czymś [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2018, 21:22

Lękać się będę idąc Do­liną Ciemności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2018, 20:01

Dialog

Z każdym od­dechem odpływam dalej...
brzeg jest tak od­legły jak zapach...
Za­pach Twoich włosów i smak...
Smak wy­powie­dzianych słów i go­rycz nocy.
Roz­bi­te lus­tra to map drogowskazy...
wy­dar­te kar­tki bo­les­nych wspomnień.
Przyk­le­jone niczym styg­ma­ty Miłości...
mar­twej od na­rodze­nia do chwi­li śmierci.
Kim jes­teś, że dep­czesz ludzkie uczucia?
Jes­tem Pus­tką, brat­nią duszą...pi­saną ludziom
w dniu w którym ot­worzy­li oczy. 

wiersz • 22 maja 2018, 21:29

Re­ligia to nie opium dla ludzi to....pla­cebo dla mas. 

myśl • 26 kwietnia 2018, 22:05
Yankes

errare humanum est

Zeszyty
  • Ty – O tym co czuję...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 grudnia 2018, 18:56danioł sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

23 grudnia 2018, 15:20yestem sko­men­to­wał tek­st W brydżu i sek­sie [...]

22 grudnia 2018, 22:04Logos sko­men­to­wał tek­st W brydżu i sek­sie [...]

22 grudnia 2018, 20:08Yankes do­dał no­wy tek­st W brydżu i sek­sie [...]

22 grudnia 2018, 19:59Yankes sko­men­to­wał tek­st Wczoraj roz­ma­wiałem z uroczą [...]

22 grudnia 2018, 10:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj roz­ma­wiałem z uroczą [...]

22 grudnia 2018, 10:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

22 grudnia 2018, 08:31sprajtka sko­men­to­wał tek­st Wczoraj roz­ma­wiałem z uroczą [...]

21 grudnia 2018, 21:38Yankes do­dał no­wy tek­st Wczoraj roz­ma­wiałem z uroczą [...]

21 grudnia 2018, 21:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]